به صفحه پرداخت آتلیه ساعتچی خوش آمدید

با کلیک روی لوگو بانک، اطلاعات کامل حساب بانکی مربوطه پشت کارت قید شده است.

بانک کشاورزی

شماره کارت
۶۰۳۷-۷۰۱۶-۴۸۹۴-۷۸۸۲
شماره حساب
۸۷۲۴۵۶۰۴۰
شماره شبا
IR33-016-000000-0000872456040
بنام ابوتراب فاضل ساعتچی

اقتصاد نوین

شماره کارت
۶۲۷۴-۱۲۱۱-۸۳۷۴-۵۷۹۲
شماره حساب
———————
شماره شبا
IR5400000000000000000000000

بانک پاسارگاد

شماره کارت
۵۰۲۲-۲۹۱۰-۷۱۸۳-۷۴۱۱
شماره حساب
۱۷۰۸٫۸۰۰۰٫۱۰۶۷۴۸۰۴٫۱
شماره شبا
IR910-570-170880-010674807101
بنام ابوتراب فاضل ساعتچی

 

بانک ملت

شماره کارت
۶۱۰۴-۳۳۷۶-۹۸۹۲-۴۹۶۴
شماره حساب
۴۴۹۹۶۰۷۱۸۳
شماره شبا
IR67-012-001000-0004499607183
بنام ابوتراب فاضل ساعتچی

بانک شهر

شماره کارت
۵۰۴۷-۰۶۱۰-۳۶۵۲-۷۱۵۴
شماره حساب
۷۰۰۸۱۳۷۴۰۹۹۳
شماره شبا
IR25-061-000000-0700813740993
بنام ابوتراب فاضل ساعتچی

بانک صادرات

شماره کارت
۶۰۳۷-۶۹۷۴-۷۷۵۷-۹۰۶۳
شماره حساب
۰۳۳۸۳۵۵۶۳۰۰۵
شماره شبا
IIR42-019-000000-033835563005
بنام ابوتراب فاضل ساعتچی

 

بانک سینا

شماره کارت
۶۳۹۳-۴۶۱۰-۲۳۲۸-۴۹۸۳
شماره حساب
———————
شماره شبا
IR5400000000000000000000000

بانک ملی ایران

شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۷۳-۶۸۴۹-۰۲۵۷
شماره حساب
۰۱۰۱۸۰۸۰۲۵۰۰۵
شماره شبا
IR54-017-000000-0101808025005
بنام ابوتراب فاضل ساعتچی

بانک انصار

شماره کارت
۶۲۷۳-۸۱۱۰-۹۵۳۷-۸۹۷۹
شماره حساب
۱۱۹۹۷۹۶۸
شماره شبا
IIR21-063-010517-0111997968001
بنام ابوتراب فاضل ساعتچی

بانک آینده

شماره کارت
۶۳۶۲-۱۴۱۰-۴۹۳۳-۲۵۸۹
شماره حساب
۰۲۰۱۱۷۳۰۵۲۰۰۵
شماره شبا
IR89-062-000000-020117352002
بنام ابوتراب فاضل ساعتچی